ועדת ביקורת

ועדת ביקורת 

יו"ר הועדה - מר יורם בן עזרי 
חבר ועדה - מר שי כחלון 

 ועדת הביקורת 
ועדת הביקורת תמנה 2-3 חברים אשר יבחרו ברוב היחסי הגדול ע"י האסיפה הכללית 
יו"ר הועדה הוא מי שמקבל את מירב הקולות 
חברי ועדת הביקרות מבקרים את פעולות מוסדות הארגון האחרים והם מדווחים לחברי הארגון 
בדרך שנקבעת על ידי הועדה .

הנהלת הארגון חייבת לסייע לחברי ועדת ביקורת בעבודתה ובדיווח לחברים, לרבות דיווח בכתב ופירסומי
הארגון ובלבד שעליו החליטה ועדת הביקורת פה אחד 

חברי ועדת הביקורת אינם יכולים לשמש בתפקיד באחד ממוסדות הארגון המנויים בתקנון זה ,אך הם יכולים 
להשתתף בפיעלות ועדות הארגון ,כל עוד לא הוקנו לאלו סמכויות ביצוע .

נציג ועדת ביקורת משתתף באופן קבוע בישיבות הנהלה במעמד של משקיף ,והוא רשאי להשתתף
בישיבות של כל גוף או מוסד אחר בארגון במעמד זה .

יו"ר ועדת הביקורת מקבל לידיו כל מסמך או פרוטוקול או דיווח ,לפי דרישתו.

ועדת הביקורת ראשית להגיש להנהלה הצעות ,הערות והשגות ,וזאת בנוסף על חובתה לדווח על ממצאיה 
לחברי הארגון .


עבור לתוכן העמוד